Logo Let's Go My LoveLet's Go My Love
De beste romantische uitjes
De beste romantische uitjes

Gebruiksvoorwaarden

Preambule

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf 03/09/2023. Ze annuleren en vervangen elke vorige versie. De website www.letsgomylove.com wordt gepubliceerd en beheerd door LEIDGENS GROUPE SRL.

  • Société à responsabilité limitée (SLR)
  • Vertegenwoordigd door haar manager, Sébastien Leidgens
  • Hoofdkantoor: 30, Square Gramme, 4020 Luik, België
  • Telefoon: +32 473 22 81 40
  • BTW-nummer: BE 0845 640 654
  • Belfius rekeningnummer: BE08 0688 9636 5913
  • Gehost door: Kinsta Inc, 8605 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90069, USA

Voorwaarden

In dit document worden de volgende termen gebruikt:
  • Artikel: verwijst naar de plaatsen en reisgidsen aangeboden door LETSGOMYLOVE
  • Gebruiker: de persoon die de website www.letsgomylove.com bezoekt.
  • Site: verwijst naar de site www.letsgomylove.com
De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de site. Als tegenprestatie voor de toegang tot, het raadplegen en het gebruik van de site verbindt de gebruiker zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden, zoals hierna gedefinieerd, te respecteren en na te leven

Artikel 1: Intellectuele-eigendomsrechten

De site en elk van zijn onderdelen (zoals merken, logo's, teksten, beelden, enz.) zijn beschermd door het recht op intellectuele eigendom. Door zich toegang te verschaffen tot de site, wordt de gebruiker derhalve het recht verleend de site uitsluitend voor strikt persoonlijk en privé-gebruik te raadplegen. Elk gebruik, elke reproductie of weergave (geheel of gedeeltelijk) van de site of van een onderdeel ervan, op welke drager dan ook, voor andere dan persoonlijke en privédoeleinden, en met name voor commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden. Bij wijze van uitzondering is het mogelijk om toestemming te krijgen voor het reproduceren of representeren van de gehele site of een deel ervan, na het verkrijgen van de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van LETSGOMYLOVE. Elk verzoek om toestemming moet worden gericht aan het volgende e-mailadres: s.leidgens@letsgomylove.com

Artikel 2: Persoonsgegevens en cookies

De informatie die u verstrekt bij het gebruik van de site zijn persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd), waarvan de verzameling en verwerking wordt geregeld door ons beleid inzake gegevensbescherming. Door dit privacybeleid te aanvaarden, erkent u dat u het privacybeleid hebt gelezen. De site maakt ook gebruik van cookies en tracking tools om u gerichte advertenties aan te bieden die aangepast zijn aan uw interesses, om bezoekstatistieken op te stellen en om onze inhoud te delen op sociale netwerken. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door LETSGOMYMOVE, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen. Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, het recht om te rectificeren, het recht om te wissen, het recht om bezwaar te maken, het recht om de verwerking te beperken en het recht op portabiliteit. Deze rechten kunnen rechtstreeks, online en onverwijld worden uitgeoefend op het volgende e-mailadres: s.leidgens@letsgomlove.com. Gebruikers kunnen te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Artikel 3: Toegang tot het terrein

LETSGOMYLOVE streeft ernaar de site toegankelijk te houden, zonder hiertoe verplicht te zijn. Er wordt gespecificeerd dat de toegang tot de site onderbroken kan worden voor onderhoud, updating, of enige andere reden buiten de controle van LETSGOMYLOVE. LETSGOMYLOVE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van virussen, frauduleuze inbraken door derden die leiden tot wijziging van gegevens, bugs van welke aard dan ook, programma's of toepassingen die niet compatibel zijn met de hardware of software die de gebruiker gebruikt, of voor schade die de gebruiker lijdt als gevolg van nalatigheid of schuld van de gebruiker of van derden. In geval van een probleem kan de gebruiker contact opnemen met de klantendienst op het volgende telefoonnummer: +32 473 22 81 40, die alles in het werk zal stellen om aan de verwachtingen van de gebruiker te voldoen.

Artikel 4: Gebruik van de site

Alle gebruikers moeten ten minste 18 jaar oud zijn en de wettelijke bevoegdheid hebben om de site te gebruiken in overeenstemming met deze algemene gebruiksvoorwaarden. In geval van niet-naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden of van onrechtmatig of frauduleus gebruik van de site, kan LETSGOMYLOVE een gebruiker de toegang tot de site ontzeggen.

Artikel 5: Wijziging van het terrein en van de algemene gebruiksvoorwaarden

LETSGOMYLOVE stelt alles in het werk om, naar best vermogen, de inhoud van de site bij te werken en de gebruikers zo juist en volledig mogelijke informatie te verstrekken. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie op de site verouderd of onnauwkeurig is. LETSGOMYLOVE zal zich dan ook inspannen, zoals de gebruiker redelijkerwijs mag verwachten, om eventuele onjuistheden recht te zetten. Elke vergissing of lacune moet worden gemeld op het volgende adres: s.leidgens@letsgomylove.com. LETSGOMYLOVE behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk bij te werken of te schrappen, in het bijzonder om te voldoen aan elke nieuwe reglementering of wetgeving. LETSGOMYLOVE nodigt de gebruiker dan ook uit om bij elk bezoek aan de site deze pagina te bezoeken om kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele wijzigingen ervan. De nieuwe gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruikers die zich toegang tot de site verschaffen nadat zij online zijn gezet.

Artikel 6: Links naar andere sites

Deze site kan, via hyperlinks, verwijzen naar verschillende websites die door andere personen of bedrijven worden beheerd. De op de Site geplaatste hyperlinks kunnen de gebruiker dus leiden naar de websites van deze vennootschappen of personen. LETSGOMYLOVE controleert de inhoud van deze sites niet en oefent er dus ook geen controle op uit. Aangezien deze sites niet onder de controle van LETSGOMYLOVE vallen, kan LETSGOMYLOVE niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de inhoud van deze sites, ongeacht de vorm die deze aannemen (logo's, teksten, beelden, enz.). De toegang tot en het gebruik van deze sites zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het recht dat van toepassing is op de onderhavige gebruiksvoorwaarden van de site is het Belgische recht voor alle geschillen, met name betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging ervan. Elk geschil met name betreffende de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden behoort tot de volledige bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, ook in het kader van een spoed- of beschermingsprocedure. De consument-gebruiker heeft de mogelijkheid om de hierboven vermelde geschillen voor te leggen aan de rechtbanken van zijn woonplaats, tenzij hij beslist om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank, zoals met name de plaats van de maatschappelijke zetel van LETSGOMYLOVE of de plaats waar hij verbleef op het ogenblik dat het schadebrengende feit zich voordeed.

Laatste update : September 2023

Handtekening LGML
© 2023 Let's Go My Love | Over ons | TOS | Gehost door Kinsta
Handtekening LGML
2023 Let's Go My Love | Home | Partner worden | Contact | Over ons | TOS | Gehost door Kinsta
Let's Go My Love