Logo Let's Go My LoveLet's Go My Love
We houden van bijzondere overnachtingen
We houden van bijzondere overnachtingen

Gebruiksvoorwaarden

Preambule

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf 03/09/2023. Ze annuleren en vervangen elke vorige versie. De website www.letsgomylove.com wordt gepubliceerd en beheerd door LEIDGENS GROUPE SRL.

  • Société à responsabilité limitée (SLR)
  • Vertegenwoordigd door Algemeen Directeur, Sébastien Leidgens
  • Maatschappelijke zetel: 30, Square Gramme, 4020 Luik, België
  • Telefoon: +32 473 22 81 40
  • BTW-nummer : BE 0845 640 654
  • Belfius rekeningnummer: BE08 0688 9636 5913
  • Gastheer : Kinsta Inc, 8605 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90069, Verenigde Staten

Voorwaarden

In dit document worden de volgende termen gebruikt:
  • Artikel: verwijst naar de plaatsen en reisgidsen aangeboden door LETSGOMYLOVE
  • Gebruiker: verwijst naar de persoon die de website www.letsgomylove.com bezoekt.
  • Site: verwijst naar de website www.letsgomylove.com
Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de site. In ruil voor toegang tot, raadpleging en gebruik van de site, verbindt de gebruiker zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder gedefinieerd, te respecteren en na te leven

Artikel 1: Intellectuele eigendomsrechten

De site en alle onderdelen ervan (zoals handelsmerken, logo's, teksten, afbeeldingen, enz.) zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Door zich toegang te verschaffen tot de site, verleent de gebruiker het recht om de site uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik te raadplegen. Elk gebruik, reproductie of weergave (geheel of gedeeltelijk) van de site of een van de onderdelen ervan, op welke drager dan ook, voor andere doeleinden dan persoonlijk en privégebruik, en met name voor commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden. Bij wijze van uitzondering is het mogelijk om toestemming te krijgen om de site of een deel ervan te reproduceren of weer te geven na het verkrijgen van de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van LETSGOMYLOVE. Elk verzoek om toestemming moet worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: s.leidgens@letsgomylove.com

Artikel 2: Persoonsgegevens en cookies

De informatie die wordt verstrekt bij het gebruik van de site bestaat uit persoonlijke gegevens (hierna te noemen "gegevens"), waarvan het verzamelen en verwerken valt onder ons gegevensbeschermingsbeleid. Door deze voorwaarden te accepteren, erkent u dat u het gegevensbeschermingsbeleid hebt gelezen. De site maakt ook gebruik van cookies en tracking tools om u gerichte reclame aan te bieden die is afgestemd op uw interesses, om bezoekstatistieken samen te stellen en om onze inhoud te delen op sociale netwerken. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door LETSGOMYMOVE kunt u ons cookiebeleid raadplegen. In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en Verordening (EU) 2016/679 over de bescherming van persoonsgegevens, heeft u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking of port van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten kunnen rechtstreeks, online en zonder vertraging worden uitgeoefend op het volgende e-mailadres: s.leidgens@letsgomlove.com. Gebruikers kunnen te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Artikel 3: Toegang tot de site

LETSGOMYLOVE spant zich in om de site toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Er wordt gepreciseerd dat de toegang tot de site onderbroken kan worden voor onderhoud, updating, of om eender welke andere reden buiten de controle van LETSGOMYLOVE. LETSGOMYLOVE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van virussen, frauduleuze indringing door een derde partij die leidt tot wijziging van gegevens, bugs van welke aard dan ook, programma's of toepassingen die incompatibel zijn met de hardware of software die de gebruiker gebruikt, of voor schade die de gebruiker lijdt door nalatigheid of schuld van de gebruiker of een derde partij. In geval van een probleem kan de gebruiker contact opnemen met de klantendienst op het volgende telefoonnummer: +32 473 22 81 40, die zijn best zal doen om aan de verwachtingen van de gebruiker te voldoen.

Artikel 4: Gebruik van de site

Alle gebruikers moeten minstens 18 jaar oud zijn en de wettelijke bevoegdheid hebben om de site te gebruiken in overeenstemming met deze algemene gebruiksvoorwaarden. In geval van niet-naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden of misbruik of frauduleus gebruik van de site, kan LETSGOMYLOVE een gebruiker de toegang tot de site ontzeggen.

Artikel 5: Wijziging van de site en de algemene gebruiksvoorwaarden

LETSGOMYLOVE streeft ernaar om naar beste vermogen de inhoud van de site bij te werken en gebruikers te voorzien van informatie die juist en zo volledig mogelijk is. Het kan echter voorkomen dat bepaalde informatie op de site verouderd of onjuist is. LETSGOMYLOVE zal zich daarom inspannen, zoals de gebruiker redelijkerwijs mag verwachten, om eventuele onjuistheden te corrigeren. Elke fout of omissie moet worden gemeld aan het volgende adres: s.leidgens@letsgomylove.com. LETSGOMYLOVE behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen of te verwijderen, met name om te voldoen aan nieuwe wet- of regelgeving. LETSGOMYLOVE nodigt de gebruiker dan ook uit om bij elke raadpleging van de site deze pagina te bezoeken om kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden en de eventuele wijzigingen ervan. De nieuwe gebruiksvoorwaarden zullen van toepassing zijn op elke gebruiker die de site bezoekt nadat ze online zijn gezet.

Artikel 6: Koppelingen naar andere sites

Deze Site kan hyperlinks bevatten naar verschillende websites die beheerd worden door andere personen of bedrijven. De hyperlinks op de Site kunnen de gebruiker dus leiden naar de websites van deze bedrijven of personen. LETSGOMYLOVE is niet in staat om de inhoud van deze sites te verifiëren en onderzoekt ze dus op geen enkele manier. Aangezien deze sites niet onder de controle van LETSGOMYLOVE vallen, kan LETSGOMYLOVE niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de inhoud van deze sites, ongeacht de vorm die deze aanneemt (logo's, teksten, afbeeldingen in het bijzonder). De toegang tot en het gebruik van deze sites is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De wet die van toepassing is op deze gebruiksvoorwaarden van de site is de Belgische wet voor alle geschillen met betrekking tot, in het bijzonder, hun geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging. Elk geschil met betrekking tot met name de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden valt onder de volledige bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, ook in het kader van een spoed- of bewarende procedure. De consument-gebruiker heeft de keuze om de voormelde geschillen voor te leggen aan de rechtbank van zijn/haar woonplaats, tenzij hij/zij beslist om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank, zoals met name: de plaats van de maatschappelijke zetel van LETSGOMYLOVE of de plaats waar hij/zij verbleef op het ogenblik dat het schadebrengende feit zich voordeed.

Laatste update : September 2023

LGML handtekening
© 2024 Let's Go My Love | Over ons | Algemene voorwaarden | Gehost door Kinsta
LGML handtekening
© 2024 Let's Go My Love | Home | Word partner | Contact | Over ons | Algemene voorwaarden | Gehost door Kinsta
Let's Go My Love